Podvojné účtovníctvo

 

Po príprave dokladov vedieme účtovnú evidenciu pre podnikateľské subjekty v zmysle Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z.

 

Vedenie podvojného účtovníctvo zabezpečujeme flexibilne od dodávky externou formou až po vykonávanie požadovaných prác v dohodnutom rozsahu u klienta.

Externé účtovné práce sú zabezpečované na základe dodaných dokladov, ktoré účtovne spracujeme v stanovených termínoch a poskytneme informácie o vývoji hospodárskeho výsledku alebo dohodnuté prehľady. Cena pri externom spracovaní je stanovená väčšinou podľa počtu spracovaných dokladov.

Nasledovné kroky popisujú postup našej spolupráce

 • Vydvihneme si u Vás alebo nám doručíte všetky účtovné doklady.
 • Doklady zoradíme a zaúčtujeme.
 • Po ukončení Vás budeme informovať o výsledku.
 • Doručíme Vám požadované výstupy spolu s účtovnými dokladmi.V prípade vedenia účtovníctva a miezd u klienta sú doklady spracované v priestoroch klienta a v jeho účtovnom programe. Cena je stanovená na základe rozsahu a charakteru práce.

V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby

885628 post office boxes

 

 •  spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • kontrola účtovníctva